Menu

Aktualno¶ci
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


O¦WIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku
w zakresie…………………………zgodnie z Rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ………………………………. ….. ……………………………….. (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opatowski O¶rodek Kultury ul. Paryzantów 13b, 27 - 500 Opatów
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog± Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będ± przetwarzane w celu ...........................................................
4. Dane osobowe będ± przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstaw± prawn± przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporz±dzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będ± podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzaj± dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotycz± ma prawo do:
- ż±dania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno¶ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporz±dzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencj± niepodania danych osobowych jest ................................
Ponadto informujemy, iż w zwi±zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opieraj± wył±cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna-przesłanka przepis zgody- Kliknij

Pocz±tek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski O¶rodek Kultury w Opatowie