Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
Regulamin Konkursu Plastycznego
,,Betlejemska Szopka"
2018r.Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki
Organizator: Opatowski Ośrodek Kultury ul. Partyzantów 13b, 27- 500 Opatów

Cele:
1.Kultywowanie tradycji sztuki bożonarodzeniowej w pracach przestrzennych.
2.Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej.
3.Twórcza organizacja czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
2.Przedmiotem konkursu są prace przestrzenne z wykluczeniem wstawiania gotowych figurek.
3.Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
4.W przypadku prac zbiorowych dopuszcza się 3 autorów jednej pracy.
5.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszenia na adres Organizatora.

Termin i miejsce składania prac:
1.Pracę należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dn. 02 stycznia 2018r.
2.Prace uszkodzone w trakcie transportu lub nie posiadające karty zgłoszenia nie będą podlegały ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1.Organizator powoła Jury , które wyłoni laureatów
2.Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
3.Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 6 stycznia 2018 r. podczas "Przeglądu Zespołów Kolędniczych"
4. Prace zgłoszone do konkursu prezentowane będą podczas wystawy pokonkursowej od dn. 6 stycznia 2018 r. do 20 stycznia 2018 r.

Postanowienia końcowe:
1.Po zakończeniu wystawy autorzy zobowiązani są do odbioru swoich prac w terminie od 22 do 26 stycznia 2018 r.
2. Nie odebrane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.

3.Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach dotyczących konkursu i działalności Organizatora oraz będzie wyłączną własnością Organizatora.


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA:Karta_zgloszenia.doc


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie