Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
Konkurs palstyczny
"Opatów w Twoich Oczach"Organizator : Urząd Miasta i Gminy Opatów, Opatowski Ośrodek Kultury
Regulamin konkursu :
Celem konkursu jest promocja miasta Opatowa poprzez sztukę .

UCZESTNICY KONKURSU :
1.Konkurs jest imprezą otwartą , w której mogą brać udział dzieci , młodzież i osoby dorosłe chcące w plastyczny sposób przedstawić Opatów i jego zabytki. 2.Prace plastyczne zgłoszone do konkursu oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora w V kategoriach wiekowych :
kategoria kl. I - III ,
kategoria kl. IV-VI ,
kategoria gimnazjum ,
kategoria szkoły średnie ,
kategoria osoby dorosłe .
O ilości nagrodzonych prac decyduje Komisja Artystyczna .

WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna posiadać wydrukowaną metryczkę informacyjną zawierającą następujące dane uczestnika : imię i nazwisko autora pracy ,wiek , nazwę instytucji patronującej , numer telefonu kontaktowego.
2. Format pracy konkursowej A-3 lub A-2 , technika oraz ilość zgłoszonych prac do konkursu - dowolna
3. Prace należy dostarczyć na adres : Opatowski Ośrodek Kultury , ul. Partyzantów 13 B , 27-500 Opatów osobiście lub pocztą .
4.Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie , gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe podczas transportu .
5.Ostateczny termin składania prac upływa 14 lipca 2016 r..
6. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w Opatowskim Ośrodku Kultury dn. 16 lipca 2016r. o godz. 12.00 .

ZASADY ORGANIZACYJNE :
1.Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Opatowskiego Ośrodka Kultury: www.ook.internetdsl.pl oraz w Radio Opatów - 93.70 FM.
2. Prace zgłoszone do konkursu prezentowane będą na wystawie pokonkursowej do dn.31 sierpnia 2016 r. , po upływie terminu wystawy autor może odebrać swoją pracę .
3.O podziale nagród decyduje Komisja Konkursowa .
4. Prace nieodebrane po zakończeniu prezentacji do 09 września 2016 r. przechodzą na własność Organizatora . Dla uczestników konkursu Organizator przewiduje zwiedzania zabytków Opatowa z przewodnikiem w dn. 16 lipca 2016 r. po oficjalnym otwarciu wystawy.
OŚWIADCZENIE :
,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego ,, Opatów w Twoich oczach ''w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm. ) . Poprzez dostarczenie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystywania pracy na następujących polach eksploatacji : w publikacjach w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz stronach internetowych Organizatora ."
Oświadczam , że jestem autorem pracy złożonej na Konkurs oraz , że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich , ani obowiązujących przepisów prawa .


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie